Student: Top 10 Reasons to Join us in Prague!

Ten reasons for attending “Global leaders program” in Prague (SK/ENG)

Written by Bara from http://fitandhangry.com/

V auguste som sa zúčastnila na letnej škole v Prahe. Témou bolo “ženy a vedúce postavenie” a je to súčasťou amerického programu “Global leaders“. Musím povedať, že som tam zažila jedny z najlepších dvoch týždňov v mojom živote! Viac vám napíšem o tom konkrétnom programe v samostatnom blogu. Dnes by som vám chcela dať hneď niekoľko dôvodov prečo sa zúčastniť jedného z Global leaders programov v Prahe, ale obzvlášť by som chcela dať do pozornosti čo sa bude diať nadchádzajúci Január 2017: Impact HUB crawl (dva týždne) plus je tento pobyt možné predĺžiť o ďalšie dva týždne počas praxe v Impact HUBe v Prahe.

I have attented a great summer school last August in Prague. The program, Women and leadership, is part of the american “Global leaders program” and I had one of the two best weeks in my life! I will tell you all about the specific program I have experienced in a seperate post. Today I would love to give you couple of reasons why to join GLP in Prague in general, but especially to show you what you could be experiencing yourself during the coming program in January 2017: Impact HUB crawl (two weeks) plus it can be extended byt another two weeks doing an internship in the Impact HUB Prague.

  1. Veľa sa naučíte. Naozaj? Ešte aby ste sa nič nenaučili na vzdelávacom programe, že? Avšak s GLP ide o to, že sa učíte používaním nových a kreatívnych metód a naučíte sa o veciach, ktoré ste nečakali. Tiež sa naučíte o iných kultúrach, pretože vaši spolužiaci pochádzajú z rôznych kútov sveta. Naučíte sa o rozdielnych pohľadoch na ten istý problém and naučíte sa tie rozdiely akceptovať aj keď s nimi osobne nesúhlasíte. Naučíte sa rešpektovať a oceniť vašich spolužiakov a naučíte sa, že ste silnejší obklopený ľuďmi s rovnakým cieľom a vášňou ako sú tie vaše.

 

Užívame si obed s našimi lektorkami a koordinátorkami. // Having a nice lunch with our instructors and coordinators.

  1. You will learn a lot. Well duh. You better learn something when you are attending an educational program. But the thing with GLP is, that you learn by using new and creative methods and you learn about things you did not expect to. You will also learn about other cultures, as the classes are mix of people from all over the world. You will learn about other points of view on the same problem and you will learn to accept the differences even if you personally do not agree. You will learn to respect and value your teammates and you will learn, that you are stronger surrounded by people with the same goal and passion as yours.

 

Užívame si obed s našimi lektorkami a koordinátorkami. // Having a nice lunch with our instructors and coordinators.

2. Objavíš o sebe nové veci. Ja osobne som si nikdy nemyslela, že raz budem nadšená z predstavy, že by som mohla vytvoriť aplikáciu na šírenie povedomia o emocionálnom násilí. Avšak teraz, dva mesiace po mojej letnej škole, rozmýšľam nad tým takmer denne. Pre objasnenie situácie, tá aplikácia je niečo, čo sme vymysleli v rámci skupinovej práce v Prahe a na začiatku to vyzeralo, že je nemožné vytvoriť niečo, čo by raz mohlo byť skutočnosťou. Ale stalo sa to. Zrazu sme prekročili pomyselnú hranicu medzi „je to nemožne“ a „poďme na to!“ a teraz mám nadšenie pre veci, o ktorých som ani netušila dva mesiace dozadu. A to je len jeden z príkladov toho, čo sa mne a mojim spolužiakom stalo vďaka GLP. Nie ste aj vy  zvedaví čo by ste mohli o sebe objaviť?

2. You will discover new things about yourself. I personally never thought, that I could be excited about developing an app to help spreading of awareness about emotional violence. But here I am, two months after my summer school ended and all I can think about is how to make it work. Just to be clear, the app was something we came up during our team work in Prague and at the beginning it did not seem possible to create something that could become a real deal. It happened. Suddenly we crossed the invisible line between “that is impossible” to “let’s do this!” and now I am passionate about things, I had no idea just two months ago. And that is just one example out of many that happened to me thanks to GLP and to my teammates as well. Aren’t you curious about what you might discover about yourself?

Screen Shot 2016-10-11 at 12.49.07.png

 

3. Budete inšpirovaní a motivovaní. Tento bod je tak trochu prepojený s tým predchádzajúcim, ale je to o niečom viac ako len objavovanie nových vecí o sebe. Predstavte si nasledovné: ste obklopení 10 až 15 ľuďmi z rôznych krajín z celého sveta, z rôznymi prostredí a s rôznymi príbehmi. Všetci títo úžasní ľudia sú na jednom mieste. Vy si môžete myslieť, že aj vy ste úžasní, a máte pravdu, ale… Áno, samozrejme, že je tu ale. Počúvate týchto úžasných ľudí, pozorujete ich (v tom najmenej divnom zmysle slova) a zisťujete, že existuje ešte toľko veci, ktoré ste neskúsili alebo o nich ani nepočuli. Chcete byť ako títo úžasní ľudia, pretože zrazu všetky vaše úspechy pôsobia zanedbateľne (aj napriek tomu, že nie sú) a chcete robiť viac lepších, väčších a úžasnejších veci. A práve tento pocit je na nezaplatenie a je tak cenný, že každý by mal chcieť zažiť takúto motiváciu. Náhlu motiváciu zmeniť nielen seba, ale aj cely svet. A viete čo? Môžete spraviť oboje ak máte okolo seba tých správnych ľudí, a práve ľudia sú témou mojich ďalších dvoch bodov.

3. You will get inspired and motivated. This point is kind of connected to the previous one, but it goes beyond just learning something new about yourself. Imagine the setting: you are surrounded by 10 to 15 people from different countries around the world, different backgrounds and different stories. All these amazing people at the same place. You might even think that you are pretty awesome person yourself, and you are right, but… Yes, of course there is but. You listen to all the amazing people, you watch them (in the most non creepy way possible) and you find out there are bunch of things out there you have not tried or even heard of before. You want to be more like those people, because suddenly all of your accomplishments seem small (even though they are not) and you want to do better, bigger, more awesome things. And this right here is priceless and so valuable, that everyone should want to experience these feelings. Feelings of sudden need to not only change yourself but to change the world as well. And you know what? You can do both with the right people around you, which are my next two points about.

4. Nájdete priateľov na celý život. Naozaj? Za dva týždne? Áno, naozaj a verte mi, ja nie som z tých, čo si nájdu nových kamarátov tak ľahko. Potrebujem čas na to, aby som zistila ci môžem niekomu veriť alebo nie, ale dva super intenzívne týždne vás posunu na miesta, kde ste nikdy predtým neboli. Našla som si kamarátov a našla som si PRIATEĽOV. Aby som k vám bola úprimná, tak posledné dva dni som preplakala. A nie že som mala slzy v očiach, to nie, ja som naplno plakala ako keby mi niekto zrazil šteniatko. A nie, ani toto nie je pre mňa typické. Nikdy v živote som neplakala za niekým, koho som poznala len dva týždne. Nikdy. Ale tieto dievčatá sa mi dostali pod kožu a ja som neskutočne vďačná za príležitosť ich stretnúť a spoznať.

 

Screen Shot 2016-10-11 at 12.49.14.png

4. You will find friends for life. Really? In two weeks? Yes, really and trust me, I am not a person that finds friends so easily. I need time to find out if I can trust someone or not, but two super intensive weeks will push you to places, you have never been before. I found friends and I found FRIENDS. In full honesty, I spent the last two days of the program crying. Not tearing up, nope, full on crying like someone just run my puppy over. And again, I am not usually like that. I have never ever in my entire life cried for someone I knew just two weeks. Never. But these ladies got under my skin and I am so grateful I had the opportunity to meet them and get to know them.

 

5. Rozšírite svoju sieť kontaktov. Nie každý si musí počas programu nájsť priateľov a niektorí po tom ani možno netúžia, ale bola by škoda nevyužiť príležitosť a nerozšíriť svoju sieť kontaktov. Stretnete všetkých týchto úžasných ľudí (áno, viem, že som to spomenula už asi sto krát, ale stojím si za svojim) s rôznymi schopnosťami a niekedy v budúcnosti sa vám možno zíde ich pomoc, keď budete chcieť zmeniť svet. Kto vie?

Screen Shot 2016-10-11 at 12.49.28.png

5. You will gain a great network. Sure, you might not be the kind of person that becomes friends with someone easily or you might not be looking for new friends, but it would be a shame not to expand your network. You meet all of these amazing people (yes, I know, I have already said that like hundred times) with different skills and backgrounds and some day you might need them to help you change to world. Who knows?

Tí úžasní ľudia, o ktorých hovorím // The amazing people I keep talking about <3

Takže prvých päť bodov bolo celkom všeobecných o tom, čo môžete od GLP očakávať kdekoľvek, nie len v Prahe. Poďme sa však teraz pozrieť na to, prečo je kombinácia GLP vzdelávania a Prahy tak skvelá.

  So the first five points were kind of general about the whole GLP experience and even though I have attended only the one program in Prague so far, I am pretty sure they are true for all of the GLP. But let’s have a closer look on why is the combination of GLP studies and Prague a great choice.

6. Samotná Praha. V Prahe som bola nespočetne veľa ráz za posledných pár rokov a ešte stále mám čo objavovať zakaždým keď sa tam vrátim. Prahu milujem hneď z niekoľkých dôvodov. Pre staré úzke uličky, historické budovy, parky v kontraste s rôznymi turistickými atrakciami. Pre tá živú atmosféru počas akejkoľvek časti dna. Môžete sa tam úplne vyblázniť a zažiť tie najväčšie dobrodružstvá aké sa vo veľkomeste zažiť dajú, alebo môžete svoj čas stráviť prechádzkami menej rušnými ulicami a hľadať útulne kaviarne kde môžete pochlipkávať čaj (alebo mojito, ja nikoho nesúdim) a začítať sa do vašej obľúbenej knihy.

Screen Shot 2016-10-11 at 12.49.36.png

Výhľad z Pražského hradu. // View from the Prague’s castle

6. Prague itself. I have been in Prague countless times in the past years and I still have new things to discover every time I come again. I love Prague for so many reasons. The old narrow streets, the historical buildings, the parks in contrasts of the busy touristic places. The vibrant atmosphere at all times. You can go completely crazy in Prague and make it the most adventurous city break ever, or you can spend your time walking around the quieter streets and looking for cozy cafes where you can sip a cup of tea (or mojito, no judgment) and read your favorite book.

Screen Shot 2016-10-11 at 12.49.42.png

Pražský hrad. // Prague’s castle.

7. Česká kuchyňa. Všetky dobré české jedlá sú buď vyprážane alebo veľmi ťažké, vo väčšine prípadov oboje naraz. Ale ja ich stále milujem. Pochádzam zo Slovenska, ale naša kuchyňa je veľmi podobná tej českej a tak všetky moje obľúbene jedlá nájdem aj v Prahe. Úprimne, nemohla by som sa tak stravovať každý deň, ale keďže posledné štyri roky žijem v Dánsku, tak si takéto jedlá doprajem len par krát do roka a to sa da zvládnuť. Napíšem článok zvlášť o mojich obľúbených reštauráciách v Prahe, pretože nie všetko české jedlo je dobrá, ak vkročíte do nesprávnej reštaurácie.

Vyprážený syr. // Fried cheese.

7. Czech food. All the good Czech food is either fried or really heavy, most of cases both. But I still love it. I am from Slovakia, but our cuisine is really similar so I can find all of my favorite meals in Prague. Honestly, I could not eat such meals on daily basis, but I am living in Denmark the past four years, so I get really stuffed with all the fried unhealthy food only couple times a year and that’s okay. I will be doing a separate post about some of my favorite places to eat in Prague, because not all Czech food is good if you enter the wrong restaurant.

Tatársky biftek o veľkosti torty. // Beef tartar in the size of a cake.

Veterník, môj najblúbenejší zákusok. // Veternik, my most favourite dessert.

8. Akékoľvek jedlo. Keď som vyberala fotky na tento článok tak som zistila jednu zásadnú vec. Poľahky by som mohla napísať článok s názvom „Čo som zjedla za dva týždne v Prahe“ a so stovkami fotiek, ale čo sme robili počas hodín, to už na fotkách nemám. Takže asi nikoho neprekvapí, že môj blog sa volá „fit a hladná“ a nie „fit a vzdelanie“. Ale vtipy stranou, lebo jedlo je v mojom svete veľmi vážna téma. V Prahe môžete nájsť jedla z rôznych kútov sveta a dokonca aj veľmi dobre pripravené, ak viete kde hľadať. A ja to vždy viem.

 

8. Any food basically. So when I was looking for pictures for this blog post I found out one thing. I could easily write a post called “Everything I ate during my two weeks in Prague” with hundreds of pictures, but what we did during the classes not so much. There is a reason for my blog being called “fit and hangry” and not “fit and education”. But jokes asides, because food is a serious topic in my world. You can find any cuisine you desire in Prague and you can find it in really great quality if you know where to look. And I always know.

Screen Shot 2016-10-11 at 12.50.17.png

 

9. České pivo. Potrebuje toto vôbec nejaký komentár? Ja si nemyslím. Ale predsa len si to v skratke povedzme: české pivo je dobré, české pivo je lacné a môžete ho nájsť na každom rohu. Na zdravie!

9. Czech beer. Does this need any further comments? I do not think so. But just to sum it up: Czech beer is good, Czech beer is cheap and you can find it on any corner in the city. Cheers!

Screen Shot 2016-10-11 at 12.50.25.png

 

A v neposlednom rade… 

 10. Zažijete jedno z najlepších období vášho života! Budete sa smiať. Budete plakať (alebo som taká len ja). Budete vyčerpaní (veľmi) na niekoľkých úrovniach. Zažijete toľko nových veci, stretneme nových ľudí a podniknete spolu rôzne dobrodružstvá. GLP je pre mňa viac ako len vzdelávací program, je to životný štýl a ja som veľmi šťastná a hrdá na to, že môžem byt toho súčasťou.

Posledný deň. // The last day.

And last but not least…

10. You will have the time of your life! You will laugh. You will cry (or maybe it’s just me). You will be exhausted (a lot) on so many levels. You will experience so many new things, meet new people and go on adventures together. GLP is more than an education program for me, it’s more like a lifestyle and I am so incredibly happy and proud to be part of the it.

Screen Shot 2016-10-11 at 12.50.41.png

 

For more information about the upcoming programs go to: http://www.globalleaders.info/all-programs/

You can also check the Facebook page: https://www.facebook.com/LeadershipEXCHANGEAdventure

Follow GLP on Twitter: @leader_exchange

Or you can contact me directly: fitandhangry@gmail.com